top of page

Op deze pagina lees je alles over de gang van zaken en wat je weten moet daarover wanneer jij ervoor kiest om je mooiste leven te gaan leiden.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1. Definities
Behandelaar/therapeut: Lot van Zuuk en eigenaar van
Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk).
Opdrachtgever: de cliënt die voor één of meerdere sessies bij Leef Je Mooiste Leven
( Therapie & Coaching Lot van Zuuk) komt.

Art. 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de behandelaar/therapeut van Leef Je Mooiste Leven
( Therapie & Coaching Lot van Zuuk)k en de opdrachtgever.

Art. 3. Uitvoering en totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand door het maken van een afspraak en volledig invullen van het aanmeldingsformulier. De overeenkomst kan uit één sessie of meerdere sessies bestaan.
2. De behandelaar/therapeut zal de sessies naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de sessie tijdig aan de behandelaar/therapeut worden medegedeeld.
4. De behandelaar/therapeut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. Alle verstrekte materialen die als ondersteuning en support van de sessie worden aangeboden worden beschouwd als intellectueel eigendom van Leef Je Mooiste Leven
( Therapie & Coaching Lot van Zuuk) en mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd, verkocht of verspreid.

Art. 4. Geheimhouding
Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.

Art. 5. Klachten
Opdrachtgever is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan de behandelaar/therapeut, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.

Praktijk & Coaching Lot van Zuuk is aangesloten bij het NIBIG en voldoet hiermee aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Heeft u een klacht over een behandeling en komen wij er samen niet uit dan kunt u contact opnemen met het  (NIBIG).

Art. 6. Betaling
Betaling geschiedt contant na afloop van de sessie. Alle tarieven zijn inclusief btw. De factuur wordt na de sessie per e-mail verstrekt aan de cliënt.

Art. 7. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de behandelaar/therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van sessie of tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
2. De aansprakelijkheid van de behandelaar/therapeut is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van de behandelaar/therapeut wordt uitbetaald.
3. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de behandelaar/therapeut is sprake van een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
4. De behandelaar/therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, noch is hij/zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen. De behandelaar/therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder is begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de behandelaar/therapeut aansprakelijk wil stellen.
6. Ga bij medische klachten altijd eerst naar uw huisarts of specialist.
7. Wijzig nooit de medicatie van huisarts of specialist zonder overleg met deze arts.

Art. 8. Annuleringen
1. Annuleringen van afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een ander persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
2. Voor annulering van afspraken gelden de nu volgende annuleringsvoorwaarden:
– Bij annulering tot 24 uur voor de afspraak is de cliënt geen kosten verschuldigd.
– Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de kosten verschuldigd.
– De behandelaar/therapeut is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dit zal hij eveneens uiterlijk 24 uur voor de afspraak kenbaar moeten maken.
-Voorts is de behandelaar/therapeut bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de behandelaar/therapeut kan worden gevergd.

Art. 9. Geschillen
Op de dienstverlening van de behandelaar/therapeut is het Nederlands recht van toepassing. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de behandelaar/therapeut die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd in de vestigingsplaats van de behandelaar/therapeut, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Leef Je Mooiste Leven ( Therapie & Coaching Lot van Zuuk)is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi - en Eemland onder nummer 63130904

bottom of page